"Brugfiguur moet de kloof tussen onderwijs en de welzijnssector helpen verkleinen".

Marc Claeys (SAMEN!), schepen van armoedebestrijding: “Ook in Zwevegem daalt de kansarmoede niet. De aanstelling van een brugfiguur kan noden van kwetsbare kinderen binnen de schoolomgeving detecteren en zichtbaar maken.”

Kwetsbare gezinnen leven vaak in isolement en raken moeilijk in contact met de juiste dienst- en hulpverlening. Bijkomend is er ook een stijging van de instroom van mensen met een migratieachtergrond waarbij de taalbarrière een belangrijke rol speelt in het schoolse gebeuren. Door de aanwezigheid van een brugfiguur kunnen de ontwikkelingskansen van kinderen uit een kwetsbare situatie stijgen. 

Om uitvoering te geven aan de actie in ons meerjarenplan, om in te zetten op de ontwikkelingskansen van kinderen uit kwetsbare gezinnen, starten wij een proefproject en kunnen wij in samenwerking met de vzw Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, beroep doen op Veerle Gevaert, als brugfiguur voor het lager onderwijs.

Veerle Gevaert (opbouwwerker vzw Samenlevingsopbouw W-Vl): “Mijn engagementen in Zwevegem zijn niet nieuw. Ik heb samen met het lokaal bestuur het Zorgnetwerk en de vrijwilligerswerking binnen Zorg en Welzijn, uitgebouwd. Ik ken dus de context waarbinnen gewerkt zal worden en ben dan ook heel blij om te kunnen meewerken aan het project van brugfiguur. Ik heb reeds ervaring opgedaan als brugfiguur in de gemeente Avelgem. Die opgebouwde expertise zal ik zeker in Zwevegem kunnen gebruiken.”

Isabelle Degezelle (CD&V), schepen van onderwijs: “De brugfigurenwerking situeert zich op verschillende domeinen: ondersteunen van kwetsbare gezinnen in functie van de school- en leerkansen voor de kinderen, een netwerk uitbouwen tussen betrokken partners, scholen ondersteunen in het omgaan met kwetsbare gezinnen, armoedeproblematiek en diversiteit binnen de school". Belangrijke taken voor de brugfiguur zijn onder andere: ondersteunen van individuele gezinnen i.f.v. school-, leer- en ontwikkelingskansen, ouderparticipatie bevorderen en acties opzetten rond armoede en diversiteit.                                  

Marc Claeys (SAMEN!), schepen van armoedebestrijding, besluit: “We zijn ervan overtuigd dat we met dit project op een structurele manier een bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden van onze kinderen en bij uitbreiding aan de gezinnen binnen een kwetsbare situatie.”